Olet täällä

Järjestyssäännöt

Otanmäen koulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

Otanmäen koulun järjestyssäännöt

 

  1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Otanmäen koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet sekä liikuntapaikat liikuntatuntien yhteydessä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä opettaa vastuullisuuteen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen.

2. Oppilaan oikeudet

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

3. Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen aina, kun hänelle ei ole myönnetty lupaa poissaoloon. Huoltajalla on vastuu oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä ja velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaoloista välittömästi. Poissaolo ei vapauta kotitehtävistä, vaan oppilas on velvollinen tekemään poissaolon aikana annetut kotitehtävät.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla, tutustumiskäynneillä, koulun tilaisuuksissa ja retkillä.

Oppilaalla on oltava mukanaan tarvittavat opiskeluvälineet.

4. Hyvä käytös

Otanmäen koulussa käyttäydytään hyvin.

Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on kielletty.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa.

Koulupäivän aikana ja koulun tilaisuuksissa pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun tilaisuuksissa. Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista ja tavaroista.

Välipalojen nauttiminen oppituntien aikana on kielletty. 

5. Turvallisuus ja liikkuminen

Kaikilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön.

Välitunnit vietetään valvotulla koulun alueella. Koulualueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Alakoulun oppilaat viettävät pääsääntöisesti välitunnit ulkona.

Yläkoulun oppilaat ovat ulkona kello 13:n välitunnilla (klo 12.55-13.10).  Yläkoululaiset saavat viettää muut välitunnit halutessaan sisällä ensimmäisen tai toisen kerroksen käytävällä.

WC:ssä asiointi hoidetaan pääsääntöisesti välituntien aikana, ei kesken oppitunnin. WC-tiloissa käydään yksitellen ja tarpeeton oleskelu siellä on kielletty. 

Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty.

Polkupyörät, mopot ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.  Kulkuneuvojen käyttö koulupäivän aikana on kielletty.

Koulu ei vastaa kulkuneuvojen eikä liikuntavälineiden säilytyksestä

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

6. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

7.Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen, esineiden

tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

8.Kurinpito

Sääntöjen rikkomisesta seuraa tarvittaessa puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen.

Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset laitteet, välineet ja aineet oppitunnin tai koko koulupäivän ajaksi.

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

9.Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt käydään kaikkien oppilaiden kanssa yhdessä läpi aina lukuvuoden alkaessa ja lisäksi kouluun tulevien uusien oppilaiden kanssa luokanopettajan tai luokanvalvojan johdolla.

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan jatkuvasti ja niiden tarkistus tehdään tarvittaessa. Järjestyssääntöjen toimivuus ja muutostarpeet käsitellään lukuvuoden alkaessa opettajainkokouksessa.

Viimeksi muokattu

12.1.2017