Olet täällä

Oppilaanohjaus

Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta.

Palvelut

Oppilastöitä. Kuva: Reijo Haukia

Oppilaanohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tärkeä osa tätä on ohjaus opintojen nivelvaiheissa, kuten oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaille järjestetään vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET), joiden avulla he saavat omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä.

Oppilaiden opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä. Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Tämä ohjaus toteutetaan vuosiluokilla 7-9 siten, että luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla 1 viikkotunti. Oppilaanohjauksen oppitunneista huolehtii opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Oppilaat saavat oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään tarkemmin vuosiluokkien 1-2, 3-6 ja 7-9 ohjaukselle asetetut tavoitteet.

 

Viimeksi muokattu

7.6.2017