Olet täällä

Murtomäen tuulivoimapuisto

murtomaen_sijainti_aluekokonaisuudessa_kaavaehdotus_1.6.2016.jpg

MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTO

Murtomäen tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Vieremän kunnan alueilla. Se käsittää eteläisen osan Metsähallitus Laatumaan Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistohankkeesta. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin – YVA:n – tulosten perusteella keskiosa (Lammaslamminkangas) on jätetty pois jatkosuunnittelusta ja hankealue jakautuu kahteen osaan, joiden etäisyyttä toisistaan on noin 10 km. Vieremän kunnanvaltuusto hylkäsi Murtomäen yleiskaavan omalta osaltaan, Vieremän alueelta, helmikuussa 2017.

Kajaanin Murtomäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu 9 voimalaa. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan aluekokonaisuuden pohjoinen osa (Piiparinmäki) sijaitsee Kajaanin ja Pyhännän alueella. Murtomäen tuulivoimapuiston Kajaania koskeva osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 27.6. – 26.8.2016.

Osayleiskaavan kannalta olennaisimmat YVA:n yhteydessä laaditut selvitykset on täydennetty, päivitetty ja liitetty kaavaselostukseen.

Kaavaehdotukseen on tehty tuulivoimaloiden alueiden lisäksi alue­va­rauk­sia sähköasemakenttää, tiestöä, vesijohtoa sekä säh­kö­lin­jauk­sia ja niiden suojavyöhykkeitä varten. Kaavaan on merkitty val­tion mailla sijaitsevia soidensuojeluohjelmaan ehdotettuja alueita. Li­säk­si kaavaan on merkitty perusselvitysten pohjalta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kannalta erityisen tärkeitä alueita ja suojelukohteita. Pää­osa kaavoitettavasta alueesta on maa- ja metsätalousaluetta.

Yleiskaava on laadittu niin, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

 

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 1.6.2016, tarkistettu 16.11.2016. Kajaanin kaupunginhallituksen käsiteltävänä 29.11.2016, Kajaanin kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 12.12.2016:
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen, tarkistettu 16.11.2016 

* VANHA KAAVAKARTTA ennen tarkistusta, 1.6.2016 osayleiskaavaehdotus

Kaavaselostus 

Osayleiskaavaselostuksen liitteet: 

1) OAS päivitetty 1.6.2016 
2) Luontoselvitys päivitetty 6.6.2016  
3) Muinaisjäännösinventoinnit 
4) Muistio viranomaisneuvottelusta 13.11.2013
5) Muistio viranomaistyöneuvottelusta 6.6.2014
6) Tiivistelmä kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastineet
7) Muistio OAS-neuvottelusta 17.2.2015
8) Muistio viranomaistyöneuvottelusta 27.4.2016
9) Muistio viranomaisneuvottelusta 23.5.2016 
10) Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet
11) Muistio viranomaisneuvottelusta 14.11.2016
12) Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
13) Valokuvasovitteet
14) Metsäpeuraselvitys ja täydennys 29.11.2015
15) Talaskankaan Natura-arviointi päivitetty 16.5.2016
16) Meluselvitys, päivitetty 21.11.2016
17) Melukäyrät osayleiskaavakartalla 16.11.2016

Lisätietoa ja YVA-menettelyn mukainen ympäristövaikutusten arviointi

 

AJANKOHTAISTA:

Tämän sivun lisäksi Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen Kajaania koskeva osa on ollut nähtävillä 27.6.–26.8.2016 Kajaanin kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13. Lisäksi aineisto on ollut nähtävillä Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja Otanmäen kirjastolla, Uunimiehentie 6.

Osayleiskaavaehdotuksesta on saatu 9 lausuntoa ja 4 muistutusta. Kainuun ELY-keskus on lisäksi antanut kaavalausunnon ohella erillisen, Talaskankaan Natura-arvioinnin täydennystä koskevan lausunnon.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 12.12.2016 (§ 73).

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä jätetyn valituksen 13.4.2018. Hallinto-oikeuden päätökseen on haettu muutosta jättämällä 14.5.2018  jatkovalitus ja sitä koskeva valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 16.12.2019 (KHO:2019:160) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Kajaanin kaupunginvaltuuston päätökset. 

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188, ismo.vendelin(at)kajaani.fi