Olet täällä

Maatalouden vesiensuojelu

Karjaa laitumella Seppälässä

Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus on pääsiassa hajakuormitusta, jota on vaikeampi hallita kuin pistemäistä kuormitusta. Kotieläintilojen suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat lannan varastoinnista ja käytöstä.

Maatalouden vesiensuojelussa keskeisiä asioita ovat pellon kasvukunnosta huolehtiminen, kasvien tarpeen mukaisesta lannoitus, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja suojakaistojen ja  –vyöhykkeiden jättäminen vesistöihin.

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa eli nitraattiasetuksessa (VnA 1250/2014) annetaan määräyksiä lannan ja muiden haitallisten aineiden varastoinnista ja levityksestä sekä vaadituista suojaetäisyyksistä vesistöihin. Asetuksella tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan.

Lannan ja virtsan varastointitila tulee riittää 12 kuukauden aikana kertyvän lantamäärän varastointiin lukuun ottamatta laidunkauden lantaa. Lannan varastointi aumassa on sallittu vain työteknisistä ja hygieenisistä syistä ja siitä on tehtävä etukäteen kirjalllinen ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eli ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle. Lannan aumavarastointi on kielletty pohjavesialueilla.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

14.11.2017