Olet täällä

Keskustaajama 2035

uusin_oas_rajaus_280119.jpg

Keskustaajama 2035, osayleiskaavan muutos

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus tuli vireille 2011. Kaavatyö on järjestetty uudelleen vuonna 2016. Kaavamuutoksella tarkistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava keskustaajaman kaupunginosien ja niiden laajennus- ja lähialueiden osalta. Kaava-alue on keskustaajama 2015 aluerajausta pienempi.

Kaavaluonnos oli nähtävänä keväällä 2017. Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastineet on koottu samaan raporttiin (kaavaluonnoksen palaute ja vastineet, 10.7.2017) ja liitetty osayleiskaavan keskeisiin selvityksiin. HARAVA-asukaskyselyyn saatiin noin 150 vastausta.

Alustava kaavaehdotus laadittiin palautteen ja vastineiden pohjalta. Alustavasta kaavaehdotuksesta valmistui kokonaisvaikutusten arviointi alkuvuodesta 2018. Kaavaprosessin rinnalla haettiin poikkeamista luonnonsuojelulain direktiivilajien suojelusäännöksistä Kruununpuodinmäen siltalinjauksen kohdalle sijoittuvien liito-oravan ja lepakon elinalueiden osalta. Kainuun ELY-keskus ei myöntänyt poikkeamislupaa ja kaupunginhallitus valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.  Kaavaehdotukseen on tämän vuoksi lisätty ehdollinen kaavamääräys, ettei alueen ympäristöä saa muuttaa ennen kuin poikkeamislupa saa lainvoiman.

 

AJANKOHTAISTA:

Kaavaehdotus on laadittu tavoitteiden mukaisesti palautteiden ja vastineiden, selvitysten ja tehtyihin päätöksiin perustuen. Kaavaehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.1.2019 §14 ja ehdotus oli  julkisesti nähtävillä 4.2.–17.3.2019. Kaavan yleisötilaisuus pidettiin 13.2.2019 Kaukametsän opiston auditoriossa. Kaavaehdotukseen saatiin 17 lausuntoa ja 7 muistutusta, joihin laaditaan vastineet. Seuraavaksi käsitellään kaavan palaute, pidetään viranomaisneuvottelu ja edetään kaavan hyväksymisvaiheeseen. Tavoitteena on kaavan hyväksymiskäsittely tänä vuonna 2019.  

Kaavaehdotus ja kaavahankkeen aineistoa on esillä tällä kaavan verkkosivulla.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 28.1.2019) ja luettelo erillisliitteistä

Keskustaajama 2035 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty alkuvuodesta 2019. OAS:n merkittävin muutos on kaavan aikataulu.

Työohjelma, Tavoiteaikataulu (päivitetty 7.6.2019)

Vuoden 2016 alussa päivitetyssä työohjelmassa avataan yleiskaavatyön taustoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laajemmin ja esitetään yleiskaavan tavoiteaikataulu. Erillinen tavoiteaikataulu on päivitetty alkuvuodesta 2019.

Kaavaehdotus 22.1.2019
Selostus 
Liitteet
Liitekartat 1-7
Liitekartat 8-14
Liitekartat 15-19
Liitekartat 20-21
Liitekartat 22-32
 

Osayleiskaavan keskeisiä selvityksiä

Luettelo erillisliitteistä
Seuranta ja arviointi
Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma raportti ja tiivistelmä
Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin/ yleissuunnitelmaraportti 
Kajaanin kaupan palveluverkkoselvitys 
Kajaanin keskustaajaman rakenteen kehitys 1985-2010 
Kajaanin meluselvitys 
     - Liite A1 Liikennemäärät 
     - Liite B  Ajonopeudet ja kovat pinnat 
     - Liite F  10.1 Yhteismelu nykytilanne 
Kaavaehdotuksen liitekarttoina 20-23 ovat meluselvityksen kokonaismelu nykytilanteessa päivällä ja yöllä sekä ennustetilanteessa vuonna 2040.
Luontoselvitys 
     - Liite 1A Luontoselvitys 
     - Liite 1B Luontoselvitys
     - Liite 2   Liito-oravakartta
     - Liite 3   Viherverkkokartta
Keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten
Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista
Siltavaihtoehdoista kirjattu yhteenveto lausunnoista, kannanotoista ja mielipiteistä
Harava-kyselyn raportti
Kajaani-Sotkamo Rakennemalli (KV 29.5.2017 §29)
Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet
Osayleiskaavaehdotuksen vaikutusten kokonaisarviointi
Kaavaehdotuksen palaute ja vastineet

 

Lisätietoja:

kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p. 044 7100 834

kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen p. 044 7148 285

kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044 7100 455

yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 4214 188