Olet täällä

Koulukuljetukset

Kajaanin kaupunki järjestää lukuvuosittain koulukuljetuksen 800 perusopetuksen oppilaalle sekä 30 esiopetuksen oppilaalle. Koulukuljetukset järjestetään joukkoliikennettä hyödyntäen.
Koulukuljetukseen on oikeutettu jos:
0 – 2 vuosiluokan oppilaalla koulumatka on yli 3 kilometriä ja
3 – 9 vuosiluokan oppilaalla koulumatka on yli 5 kilometriä
kuljetusjärjestetään väestörekisteriin merkitystä osoitteestä lähikouluun.

Opetus ja koulutus

ESI -JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, jos koulumatka on:
- esikoululaisella kotoa esiopetukseen tai kaupungin osoittamasta päivähoitopaikasta
esiopetukseen yli 3 kilometriä

0 – 2 vuosiluokan oppilaalla yli 3 kilometriä
3 – 9 vuosiluokan oppilaalla yli 5 kilometriä

Kehitysvammaisten opetuksessa opiskeleville oppilaille järjestetään kuljetus ilman kilometrirajoja.

kuvabussi2.jpg

 

Koulukuljetuksen järjestämisen ehtona on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähintä tai lähellä olevaa koulua. Ns. toissijaista koulua käyvän oppilaan matkakustannuksista vastaa huoltaja. Liikunta-, musiikki- tai matematiikka sekä JOPO -luokalle menevälle oppilaalle kaupunki antaa em. perusteiden (koulumatka yli 5km) täyttyessä maksuttoman kuljetuksen omassa olevilla joukkoliikennevuoroilla (bussikortti). Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseville kuljetusta ei järjestetä. Jos lapsi on osan viikkoa päivähoidossa ja osan viikkoa käy pelkässä esiopetuksessa ja joiden koulumatkan on yli 3 km voidaan myöntää esiopetukseen kulkemiseen kuljetusavustus jos joukkoliikennettä ei ole käytössä. Erillisiä taksikuljetuksia ei järjestetä (SIVLTK§ 27 19.3.2014) 

Erityisopetuksessa olevan oppilaan koulukuljetustarve harkitaan oppilassiirron yhteydessä ja tarkistetaan lukuvuosittain. Huoltaja toimittaa tarvittaessa lääkärintodistuksen kuljetukseen hakemista varten.

Koulumatka mitataan lyhintä, ympäri vuoden jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä hyödyntäen ja vain muutoin taksikuljetuksina.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko koulumatkalle. Koulumatka voi sisältää itse kuljettavan osuuden. Koulumatkaan voi sisältyä myös kävelymatka linja-auto- tai taksireitille. Oppilas voi joutua käyttämään matkasta riippuen useita eri kuljetusmuotoja. Erillistä kuljetus kodin ja pysäkin/kuljetukseen nousupisteen välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi tai yhtä pitkä kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli 3 tai 5 kilometriä.

Aamu -ja iltapäivätoimintaan kuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä (pois lukien kehitysvammaisten opetuksessa opiskelevat oppilaat). Olemassa olevia joukkoliikennevuoroja voi käyttää, mutta erilliskuljetuksia ei järjestetä. Käyttöön annettu bussikortti oikeuttaa kahteen matkaan päivässä.

Tuntirajat ja koulumatkaan käytetyn ajan laskeminen

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Koulumatkaan käytettyyn kokonaisaikaan lasketaan myös oppilaan koulumatkaan käyttämä kävelyaika. Kuntaliiton suosituksen (Henkilökuljetusopas, Silja Siltala ) mukaan oppilaan kävelyaika / kilometri lasketaan kaavalla:

Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika
Ikä  Kävelyaika/min
5    16
6    15
7    14
8    13
9    12,5
10  12
11  11,8
12  11,6
13  11,4
14  11,2
15  11
16  10,8

Matka-aika lasketaan oppilaan kotoa lähtöajasta kotiin saapumisaikaan saakka. Musiikki- ,matematiikka ja liikuntaluokalla sekä JOPO- luokalla opiskelevien koulukuljetusedun saavilla ei huomioida tuntirajoja. Koulukuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla koulupäivän/kuljetuksen alkamista.

Yleistä
Oppilaiden/huoltajien on ehdottomasti huolehdittava, että liikennöitsijällä/sivistyspalvelukeskuksella on ajan tasalla olevat osoite- ja aikataulutiedot oppilaasta. Yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle koulumatkat järjestetään vain oppilaan virallisesta osoitteesta lähikouluun  (osoite, missä oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla) muuten samoin perustein kuin muillekin oppilaille. Koululaiset on vakuutettu koulutapaturman varalle myös koulumatkojen aikana.

Kuljetusavustus
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on kunnan harkinnan mukaan oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Ensisijaisena vaihtoehtona on joukkoliikenne tai olemassa oleva muu koulukuljetus. Oppilaan huoltajalle voidaan myöntää hakemuksesta koulumatkakustannusten korvausta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa lasta itse. Korvauksen suuruus määräytyy Matkahuollon 44 matkan sarjalipputaksan mukaisesti. Kaupunki maksaa kuljetusavustuksen erillisillä päätöksillä. Kuljetusavustusta haetaan erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemuslomakkeella.

MATKAHUOLLON SARJALIPPUTAKSAT 1.1.2013-
Yhdensuuntainen korvaus (kuljetusavustus)
km enint. 4-11 vuotiaat Yli 12 vuotiaat
6 km        1,52e              2,29e
9 km        1,67e              2,49e
12 km      1,87e              2,80e
16 km      2,07e              3,11e
20 km      2,42e              3,64e
25 km      2,82e              4,21e
30 km      3,27e              4,89e
35 km      3,69e              5,53e
40 km      4,07e              6,11e
45 km      6,10e              6,67e

Erityissyistä myönnettävä koulukuljetus
Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös huoltajan anomuksesta. Terveydellisten syiden perusteeksi on mukaan liitettävä lääkärintodistus/psykologin lausunto, missä selviää kuljetuksen välttämättömyys, kuljetusaika sekä kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. Muun painavan syyn (esim. tien vaarallisuuden) vuoksi haettava koulumatka perustellaan. Vapaamuotoinen anomus tai lomake toimitetaan koulun kansliaan tai sivistyspalvelukeskukseen osoitteella Kajaanin kaupunki, sivistyspalvelukeskus, PL 133, 87101 Kajaani.

Koulukuljetushakemusta käsittelyaika: Kevään haussa käsittelyaika on 4 viikkoa ja jatkuva haku lukuvuoden aikana käsittelyaika on 2 viikkoa ja kiireelliset käsitellään heti, max 2 vrk.

koulukyyti.pdf_.jpg

 

Viimeksi muokattu

16.1.2018