Olet täällä

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään joukkoliikennettä hyödyntäen.
Kuljetukseen on oikeutettu jos:
0 – 2 vuosiluokan oppilaalla koulumatka on yli 3 kilometriä ja
3 – 9 vuosiluokan oppilaalla koulumatka on yli 5 kilometriä
kuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta lähikouluun. Kuljetustiedot Wilmasta-> lomakkeet -> koulukuljetus

Opetus ja koulutus

ESI -JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

 

Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, jos koulumatka on:
- esikoululaisella kotoa esiopetukseen tai kaupungin osoittamasta päivähoitopaikasta
esiopetukseen yli 3 kilometriä

0 – 2 vuosiluokan oppilaalla yli 3 kilometriä
3 – 9 vuosiluokan oppilaalla yli 5 kilometriä

Kehitysvammaisten opetuksessa opiskeleville oppilaille järjestetään kuljetus ilman kilometrirajoja.

kuvabussi2.jpg

Kuljetusjärjestetään ainoastaan lähikouluun
Koulukuljetuksen järjestämisen ehtona on, että oppilas käy kunnan osoittamaa oppilaaksiottoalueen lähikoulua. Ns. toissijaista koulua käyvän oppilaan matkakustannuksista vastaa huoltaja. (Perusopetus laki 32§ Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista).
Poikkeuksena liikunta-, musiikki- tai matematiikka sekä JOPO -luokalle menevälle oppilaalle kaupunki antaa em. perusteiden (koulumatka yli 5km) täyttyessä maksuttoman kuljetuksen omassa olevilla joukkoliikennevuoroilla (bussikortti).

Esiopetuksen kuljetukset
Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen esiopetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 3 km ja lapsi käy esiopetuksessa kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa.
Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseville kuljetusta ei järjestetä vaan huoltajat vastaavat kuljetuksista. Jos lapsi on osan viikkoa päivähoidossa ja osan viikkoa pelkässä esiopetuksessa (4h) ja joiden koulumatkan on yli 3 km voidaan myöntää esiopetukseen kulkemiseen kuljetusavustus jos joukkoliikennettä ei ole käytössä. Erillisiä taksikuljetuksia ei järjestetä (SIVLTK§ 27 19.3.2014) vaan huoltajalle maksetaan kuljetusavustus. Kodin ja päivähoidon välisissä matkoissa ei ole kuljetusoikeutta. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä.

Valmistavassa opetuksessa opiskelevien koulukuljetus

Valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen maahanmuuttajataustaisille oppilaille on samat koulukuljetusperusteet kuin muillekin perusopetuksen oppilaille. Kotoutumisen alkuvaiheessa kuljetus voidaan kuitenkin järjestää määräaikaisena kielitaidottomalle oppilaalle nk. Kotolain (Laki kotoutumisen edistämisestä, 30.12.2010/1386) nojalla kevennetyin perustein ilman kilometrirajoja, mikäli kulkeminen on kohtuuttoman vaikeaa ja/tai vaarantaa oppilaan turvallisuuden. Kuljetus järjestetään joukkoliikennettä hyödyntäen 2 kuukauden ajan siitä, kun oppilas on aloittanut koulunkäynnin. Kuljetus voidaan harkinnanvaraisesti järjestää hakemuksesta sen lukuvuoden loppuun, jona oppilas on aloittanut valmistavassa opetuksessa. Tulosalueen johtaja ratkaisee asian.

Yleistä
Erityisopetuksessa olevan oppilaan koulukuljetustarve harkitaan oppilassiirron yhteydessä ja tarkistetaan lukuvuosittain. Huoltaja toimittaa tarvittaessa lääkärintodistuksen kuljetukseen hakemista varten.

Koulumatka mitataan lyhintä, ympäri vuoden jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä hyödyntäen ja vain muutoin taksikuljetuksina. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko koulumatkalle. Koulumatka voi sisältää itse kuljettavan osuuden. Koulumatkaan voi sisältyä myös kävelymatka linja-auton tai taksin noutopisteeseen. Oppilas voi joutua käyttämään matkasta riippuen useita eri kuljetusmuotoja. Erillistä kuljetus kodin ja pysäkin/kuljetukseen nousupisteen välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi tai yhtä pitkä kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli 3 tai 5 kilometriä.

Aamu -ja iltapäivätoimintaan kuljetusta ei  järjestetä (pois lukien kehitysvammaisten opetuksessa opiskelevat oppilaat). Olemassa olevia joukkoliikennevuoroja voi käyttää, mutta erilliskuljetuksia ei järjestetä. Oppilaalle käyttöön annettu bussikortti oikeuttaa kahteen matkaan päivässä, tulo -ja paluukyytiin (bussikortti toimii klo 6.30-17.00 välisenä aikana)

Tuntirajat ja koulumatkaan käytetyn ajan laskeminen

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2,5h). Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (3h). Koulumatkaan käytettyyn kokonaisaikaan lasketaan myös oppilaan koulumatkaan käyttämä kävelyaika.

Kuntaliiton suosituksen (Henkilökuljetusopas, Silja Siltala ) mukaan oppilaan kävelyaika / kilometri lasketaan kaavalla:
Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika
Ikä  Kävelyaika/min
5    16
6    15
7    14
8    13
9    12,5
10  12
11  11,8
12  11,6
13  11,4
14  11,2
15  11
16  10,8

Matka-aika lasketaan oppilaan kotoa lähtöajasta kotiin saapumisaikaan saakka. Musiikki- ,matematiikka ja liikuntaluokalla sekä JOPO- luokalla opiskelevien koulukuljetusedun saavilla ei huomioida tuntirajoja. Koulukuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla koulupäivän/kuljetuksen alkamista.

Muuta
Oppilaiden/huoltajien on ehdottomasti huolehdittava, että liikennöitsijällä/sivistyspalvelukeskuksella on ajan tasalla olevat osoite- ja aikataulutiedot oppilaasta.  Yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle koulumatkat järjestetään vain oppilaan virallisesta osoitteesta lähikouluun  (osoite, missä oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla). Tilapäisosoitteesta tai hoitopaikasta kuljetusta ei järjestetä. Kaupunki ei vastaa myöskää terapia-, hammaslääkäri- tai kerhokyydeistä.

Koululaiset on vakuutettu koulutapaturman varalle myös koulumatkojen aikana.

Kuljetusavustus
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on kunnan harkinnan mukaan oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Ensisijaisena vaihtoehtona on joukkoliikenne tai olemassa oleva muu koulukuljetus. Oppilaan huoltajalle voidaan harkinnan varaisesti myöntää hakemuksesta koulumatkakustannusten korvausta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa lasta itse. Korvauksen suuruus määräytyy Matkahuollon 44 matkan sarjalipputaksan mukaisesti. Kaupunki maksaa kuljetusavustuksen erillisillä päätöksillä. Kuljetusavustusta haetaan erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemuslomakkeella. Sarjalipputaksat: https://www.matkahuolto.fi/vuosilippujen-hinnat

Erityissyistä myönnettävä koulukuljetus
Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös huoltajan anomuksesta. Terveydellisten syiden perusteeksi on mukaan liitettävä lääkärintodistus/psykologin lausunto, missä selviää kuljetuksen välttämättömyys, kuljetusaika sekä kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. Muun painavan syyn (esim. tien vaarallisuuden) vuoksi haettava koulumatka perustellaan. Vapaamuotoinen anomus tai lomake toimitetaan koulun kansliaan tai sivistyspalvelukeskukseen osoitteella Kajaanin kaupunki, sivistyspalvelukeskus, PL 133, 87101 Kajaani. Kuljetuksesta päättää perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Koulukuljetushakemusta käsittelyaika: Kevään haussa käsittelyaika on 4 viikkoa ja jatkuva haku lukuvuoden aikana käsittelyaika on 2 viikkoa ja kiireelliset käsitellään heti, max 2 vrk.

koulukyyti.pdf_.jpg

 

Viimeksi muokattu

8.6.2020