Olet täällä

Järjestyssäännöt

Kajaanin keskuskoulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

KESKUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Kajaanin Keskuskoulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä1.

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulualueella tarkoitetaan koulurakennusta ja siihen kuuluvia piha-alueita. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana. 

Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan lupaa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan2.

Oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla.

Hyvä käytös ja viihtyvyys

Oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Kouluyhteisön jäsenen henkistä, fyysistä tai sosiaalista koskemattomuutta (syrjiminen) ei saa loukata. Kiusaaminen on kielletty. 

Kouluun pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteita eikä -päähineitä pidetä päällä oppitunneilla, ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa. Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista eikä niille ole valvontaa.

Oppilas saa nauttia omia ruokia (ml. makeiset) ja juomia oppitunnin ja välitunnin aikana, vain jos hän on saanut tähän nimenomaisen luvan. 

Turvallisuus ja liikkuminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Koulun kaikki oppilaat ovat ulkona klo 9.45-10.00 välitunnin. Muutoin yläkoulun oppilaat voivat olla välituntisin sisällä, mutta suotavaa olisi käydä ulkona. Alakoulun oppilaat viettävät välitunnit ulkona muulloinkin. Oppilaan tulee noudattaa välituntiohjeistusta.

Polkupyörät ja moottoriajoneuvot sijoitetaan niille osoitetulle alueelle ja niiden käyttö välituntisin on kielletty ilman opettajan lupaa. Välituntipihalla ei saa ajaa ajoneuvolla. Koulun välittömässä läheisyydessä liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. 

Koulun alueelta poistuminen on kiellettyä ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Keskuskoulun alueella on tallentava kameravalvonta. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Koulussa noudatetaan kierrätysohjeita. Roskaaminen on kielletty.

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita saa käyttää oppitunneilla vain opettajan määräämiin tehtäviin. Mobiililaitteet pidetään suljettuina, eikä niitä saa käyttää tai pitää esillä oppituntien ja muiden koulun tilaisuuksien aikana ilman opettajan lupaa. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman asianomaisen lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta julkaisemiseen tarvitaan huoltajan lupa. Oppituntien aikaisessa internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä. Nettikiusaaminen on kielletty.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. 

Kurinpito

Koulun järjestyssääntöjä rikkova oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun, hänelle voidaan antaa jälki-istuntoa, rehtorin kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Annettu rangaistus kirjataan ja arkistoidaan. Häiritsevä oppilas voidaan opettajan tai rehtorin toimesta poistaa luokkahuoneesta, koulun tilaisuudesta tai koulun alueelta. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan laiminlyödyt tehtävät koulupäivän aikana tai koulun jälkeen. Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden tai tilan. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus vahvan epäilyn perusteella tarkastaa koulun toisen aikuisen kanssa, onko oppilaalla hallussaan turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. Opettaja tai rehtori voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa.

Opettajan tai rehtorin velvollisuus on ilmoittaa koulupäivän tai koulumatkan aikana tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedotus

Järjestyssäännöt pidetään kaikkien nähtävillä ja saatavilla. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa kuluvan lukuvuoden aikana.

 

1 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

2 Suomen perustuslaki (731/1999)

 

Viimeksi muokattu

12.2.2019