Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 48) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Sillan ja hautausmaan laajennoksen säilyttämisestä kaavakartalla äänestettiin. Samoin Pöllyvaaran, Vesakon, Kaukaveden ja Pyörteen asuinaluevarausten osalta äänestettiin. Silta, hautausmaan laajennos ja asuinaluevaraukset säilyivät kaavakartalla. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/keskustaajama-2035

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.11.2019 (§ 215) esittää kaupunginvaltuustolle Äkälänniemi osayleiskaavan hyväksymistä. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen (9 kpl) ja muistutusten (2 kpl) tiivistelmät sekä niihin annetut vastineet on esitetty kaavaselostuksen liitteissä. Kaavaehdotuksesta saatu palaute ei ole aiheuttanut muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen. Katso lisätietoja kaavasta:  http://www.kajaani.fi/palvelut/akalanniemi

Osayleiskaavojen muutos, poikkeamislupien päivityskaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.8.–14.9.2018. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavojen muutokset 10.12.2018 § 68. Kaava on lainvoimainen 22.1.2019. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/osayleiskaavojen-muutos-poikkeamislupakaava

Linnankatu 12 (seurakunnan virastotalo), asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.9.2018 § 47. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/linnankatu-12

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 13.2.2018. Alueelle ollaan tekemässä luonto- ja muinaisjäännösselvityksiä, minkä jälkeen aloitetaan kaavaluonnoksen valmistelu. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/tikkapuro-heinimaki-parsansuo-oyk

Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10 - 10.11.2017. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

 

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

27.11.2019