Olet täällä

Järjestyssäännöt

Jormuan koulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

 

Jormuan koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
 

Jormuan koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella
sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen
opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa
koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 

Oppilaan oikeudet
 

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-
arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä
oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.
 

Oppilaan velvollisuudet
 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon. Poissaolo ei vapauta kotitehtävistä, vaan oppilas on velvollinen tekemään
poissaolon aikana tekemättä jääneet tehtävät.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
oppitunneilla. Oppilaan on pidettävä tarvittavat työvälineet mukana koko koulupäivän
ajan.
 

Hyvä käytös
 

Jormuan koulussa käyttäydytään asiallisesti kaikkia ihmisiä kohtaan.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta
tarvitaan huoltajan lupa.

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteita ei
pidetä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun tilaisuuksissa. Koulu ei vastaa naulakoissa
säilytettävistä vaatteista eikä tavaroista.
 

Turvallisuus ja liikkuminen
 

Välitunnit vietetään ulkona ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella.

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Polkupyörät ja välitunti- sekä liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.
Koulu ei vastaa kulkuneuvojen eikä liikuntavälineiden säilytyksestä.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai
puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Kuljetusoppilaat odottavat koulukuljetusta rauhallisesti koulun alueella siihen osoitetussa
paikassa.
 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta,
oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen
saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.
 

Päihteet ja vaaralliset esineet
 

Lailla kiellettyjen, vaarallisten sekä omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden
tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Energiajuomien tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana.
 

Kurinpito
 

Sääntöjen rikkomisesta seuraa tarvittaessa puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto,
kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi. Kurinpito ja mahdolliset
rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi.

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan tai muusta koulun tilaisuudesta opetusta häiritsevä oppilas.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus vahvan epäilyn perusteella tarkastaa koulun toisen aikuisen
kanssa, onko oppilaalla hallussaan turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. Rehtori tai
opettaja voi ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleista rikkeistä niihin
syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.
 

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen
 

Jormuan koulun järjestyssäännöt tarkastetaan oppilashuoltoryhmän kanssa lukuvuosittain.
Ryhmään kuuluu myös vanhempien ja oppilaskunnan edustaja. Järjestyssääntöihin
tehtävät muutokset käsitellään lukuvuoden alkaessa opettajankokouksessa.

Luokat voivat halutessaan laatia omat luokkasäännöt koulun järjestyssääntöjen puitteissa.

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden ikätason mukaisesti lukuvuoden alkaessa sekä
henkilökunnan kanssa lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun verkkosivuilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu

5.1.2017