Olet täällä

Miten Kajaanin kaupunki on valmistautunut uhkiin?

Kajaanin kaupunki on varautunut häiriötilanteisiin. Kaupunki turvaa tärkeimmät toiminnot ja priorisoi toiminnot niihin. Toimialat ja liikelaitokset ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta. Kajaanin kaupungin perustehtävä on turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle.

Miten Kajaanin kaupunki on valmistautunut uhkiin?

 

Kajaanin kaupunki on varautunut häiriötilanteisiin. Kaupunki turvaa tärkeimmät toiminnot ja priorisoi toiminnot niihin. Toimialat ja liikelaitokset ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta. Kajaanin kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan järjestämällä tai tuottamalla erilaisia palveluja asukkailleen. Kajaanin kaupungin perustehtävä on turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle.

Kajaanin kaupungin johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Kaupunkiorganisaatio muodostuu toimialoista ja liikelaitoksista, joita johtavat toimialajohtajat ja liikelaitosten johtajat.

Yleinen valmiussuunnitelma

Kajaanin kaupungin valmiussuunnitelma muodostuu yleisestä valmiussuunnitelmasta ja toimialojen valmiussuunnitelmista.

Toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat

Jokainen Kajaanin kaupunkikonsernin toimija, kuten toimialat ja liikelaitokset ovat laatineet omat valmiussuunnitelmansa. Toimialat ja liikelaitokset varautuvat häiriötilanteisiin ja kriisijohtamiseen valmiussuunnitelmillaan, kiinteistöjen käyttöön liittyvillä suunnitelmilla ja resurssoinnilla. Suunnittelua on tehty yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Kajaanin kaupungin elintärkeät toiminnot

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan perustuen, Kajaanin kaupungin elintärkeitä toimintoja ovat vesihuolto ja jätevesihuolto (Kajaanin Vesi -liikelaitos), perusopetus, päivähoito, laitosten ja koulujen ruokapalvelut (Kajaanin Mamselli -liikelaitos), kunnan omistamien kiinteistöjen ja kokoontumispaikkojen ylläpito, kunnan operatiivinen johtaminen, viestintä ja demokraattisen päätöksenteon minimitason turvaaminen, katuverkoston ylläpito, välttämättömien tietojärjestelmien ylläpito, väestön toimintakyky ja talouden toimivuus.

Perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä.

Jätehuollosta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi.

Kainuun Pelastuslaitos tukee valmiussuunnittelua esimerkiksi koulutusten kautta ja koordinoiden laajempia koulutustilaisuuksia koko maakunnan alueella.

Valmiustilat

Perusvalmius on valmiustila, jota ylläpidetään normaaliaikana. Siihen kuuluu, että uhkien mukaiset valmiussuunnitelmat on laadittu, tehtäviin on varattu ja koulutettu henkilöstö, asianmukaiset toimitilat ovat olemassa sekä tarvittava materiaali ja välineet on hankittu.

Tehostettuun valmiuteen siirtymistä edellyttävät usein erilaiset suuronnettomuudet, joissa hoitoa ja hoivaa tarvitsevien henkilöiden määrä on tavanomaista suurempi eikä tilanne ole hallittavissa perusvalmiuden organisaatiolla.

Täysvalmius on valmiustila, jossa voidaan ottaa käyttöön kaikki mahdolliset lisäresurssit. Täysvalmiutta voidaan tarvita suuronnettomuuksissa tai poikkeusoloissa. Täysvalmiuden saavuttaminen edellyttää usein valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa. Täysvalmiuden edellyttämät toimivaltuudet mahdollistavat kaikkien voimavarojen ja resurssien käyttöön oton poikkeusolojen edellyttämien toimivaltuuksien puitteissa.

Viimeksi muokattu

15.7.2019