Olet täällä

Mikä meitä voi uhata?

Mikä meitä voi uhata?

 

Yhteiskunnan on selviydyttävä sille kuuluvista tehtävistä kaikissa tilanteissa. Tilanteet voidaan luokitella sen mukaisesti, kuinka vakavaksi tai suureksi uhka tai häiriö arvioidaan. Tällöin puhutaan turvallisuustilanteista. Turvallisuustilanteita ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot.

Normaaliolot

Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja muut toimenpiteet luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteet ovat yleensä odottamattomia, vaikuttavat voimakkaasti yhteisön toimintaan, ne etenevät nopeasti, vaativat nopeaa reagoimista ja toimintaa, aiheuttavat laajaa julkisuutta ja huonosti hoidettuina vahingoittavat organisaation mainetta.

Häiriötilanteet

Häiriötilanteilla tarkoitetaan yhteiskunnan turvallisuuden pitkä- tai lyhytkestoista vaarantamista. Häiriötilanteet ovat yleensä odottamattomia, vaikuttavat voimakkaasti yhteisön toimintaan, etenevät nopeasti, vaativat nopeaa reagoimista ja toimintaa, aiheuttavat laajaa julkisuutta ja huonosti hoidettuina vahingoittavat organisaation mainetta. Häiriötilanteissa sattuu tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia, jotka toteutuessaan saattavat saada aikaan laajoja toimintahäiriöitä.

Häiriötilanteita ovat muun muassa:

  • tietoliikenteen ja tietojärjestel­mien pitkäkestoi­nen ja laaja toimintahäiriö
  • vesihuollon ja vedenjakelun vakava häiriö­tilanne järjestelmän teknisen vian tai talousveden saas­tumisen tai pilaan­tumisen seu­rauk­sena
  • häiriöt sähkön ja lämmön jakelussa
  • sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen
  • laaja-alainen tartuntatautie­pidemia tai pandemia
  • laaja-alainen väestön maahantulo tai väestön evakuointi Kajaaniin
  • erilaiset vakavat onnettomuudet ja henkilövahingot kuten: tulipalot, liikenneonnettomuudet, luonnonkatastrofit, vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuvat vahingot
  • talouteen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat - oman organisaation virheet ja niistä aiheutuva negatiivinen julkisuus
  • muu negatiivinen julkisuus

  Poikkeusolojen uhkat

  Poikkeusoloilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sota, sodanvaara tai muu siihen rinnastettava ulkoinen tapahtuma, maassa sattunut suuronnettomuus tai niiden uhka edellyttävät valtionjohdolta erityisiä toimenpiteitä väestön tai omaisuuden suojaamiseksi, maan alueellisen koskemattomuuden tai itsenäisyyden turvaamiseksi, valtakunnan oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitämiseksi tai kansan toimeentulon ja välttämättömän talouselämän turvaamiseksi.

  Poikkeusoloissa kunnan tehtävät painottuvat eri tavalla kuin normaaliaikana. Toiset tehtävät lisääntyvät, toiset tehtävät vähenevät, käyvät tarpeettomaksi tai mahdottomiksi hoitaa. Valtioneuvoston määräyksillä kunnalle voidaan poikkeusoloissa antaa kokonaan uusia tehtäviä, jotka normaalioloissa eivät kuulu kunnalle. Näiden toimien tavoitteena on turvata väestön toimeentulo ja elinmahdollisuudet.

  Viimeksi muokattu

  15.7.2019