Olet täällä

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Valmiuslaki velvoittaa kuntia valmistautumaan häiriötilanteisiin valmiussuunnitelmien ja toiminnan etukäteisvalmistelujen avulla. Varautumisen tarkoituksena on varmistaa kunnan keskeisten tehtävien hoitaminen mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa tilanteissa.

Ilmakuva Lentokuva Oy

Mitä tarkoittavat varautuminen ja valmiussuunnittelu?

 

Kunnan rooli yhteiskunnan varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on keskeinen, koska peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on merkittävältä osalta kuntien vastuulla. Perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista vastaa Kainuun sote.

Varautuminen on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan toimintojen ja palveluiden mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat poikkeavat toimenpiteet erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvallisen elinympäristön luominen, turvata kuntalaisille elintärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa.

Varautumistoimenpiteitä ovat

 • valmiussuunnittelu
 • etukäteisvalmistelut
 • koulutukset
 • valmiusharjoitukset

Mitkä asiat pitää kunnan selvittää?

 • häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaikutukset organisaation tehtäviin ja toimintaan
 • toiminnassa ja tehtävissä tapahtuvat muutokset
 • toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
 • toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi
 • johtaminen ja viestintä

Varautumista ohjaava lainsäädäntö

 • kuntalaki 410/2015
 • valmiuslaki 1552/2011
 • pelastuslaki 379/2011
 • valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011
 • laki huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992
 • laki puolustusvoimista 551/2007
 • valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista VNp 539/2008
 • vesihuoltolaki 119/2001, laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Siinä esitetään kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli, jonka pohjalta Suomessa varaudutaan ja toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa.

Linkki Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan

Yleinen turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat
riskienhallintakoordinaattori Teemu Korhonen, p. 044 4214 121 (teemu.korhonen(at)kajaani.fi)

Huoltovarmuusasiat (ruokahuolto)
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, p. 044 7100 241 (tuija.vuorinen(at)kajaani.fi)

Vesihuoltoon liittyvät asiat
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 (juha.nurminen(at)kajaani.fi

 

Viimeksi muokattu

26.7.2019