Olet täällä

Järjestyssäännöt

Sairaalakoulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana. 

Sairaalakoulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Koulun alue on sairaalakoulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.       

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaan oikeudet

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun määrättäessä.

Hyvä käytös

Sairaalakoulussa käyttäydytään asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti muita ihmisiä kohtaan.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa.

Oppituntien aikana puhelimet pidetään puhelinparkissa.

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Turvallisuus ja liikkuminen

Välitunnit vietetään ulkona ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella. 

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Polkupyörät, mopot ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden

tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Energiajuomien tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana.

Kurinpito 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi.

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.

Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

Sairaalakoulussa on käytössä Kainuun perusopetuksen yhteinen ohjeistus ja lomakkeisto koskien kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttöä.

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat esillä koulun nettisivuilla ja luokissa. Niiden noudattamista seurataan päivittäisessä työssä. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain ja käydään läpi aina uuden oppilaan tullessa.

 

Viimeksi muokattu

18.1.2017