Olet täällä

Jormuan koulun ABC

Jormuan koulun ABC

Opetus ja koulutus

JORMUAN KOULUN ABC

  • Jormuan koulun ABC esittelee tärkeimmät peruskoulun ja varhaiskasvatuksen käsitteet. Oppaassa käsitellään myös Jormuan koulun yleisiä periaatteita ja menettelytapoja.

Mitä on perusopetus? (lisätietoa www.oph.fi) Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Oppivelvollisille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Peruskoulu käsittää luokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16 v.) Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opetuksesta käytetään nimeä alkuopetus. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat. Perusopetusta säätelee perusopetuslaki ja –asetus. Näissä säädöksissä määritellään muun muassa opetettavat oppiaineet ja tuntimäärät.

Perusopetus ja varhaiskasvatus Kajaanissa ja Jormuan koulussa Kajaanin kaupungissa perusopetus ja varhaiskasvatus toimivat nykyään saman tulosalueen, sivistystoimialan, alaisuudessa. Hallinnollisesti perusopetus ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin jossain määrin toisistaan erillään. Koko sivistystoimialaa johtaa Mikko Saari. Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja on Sirpa Kemppainen ja perusopetuksen Päivi Rissanen. Jormuan koulun 1-6 luokkien opetus kuuluu perusopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoiminta varhaiskasvatukseen. Jormuan koulun on oma tulosyksikkönsä, eikä AP/IP-toiminta hallinnollisesti kuulu sen alle. Hallinnollisesta erosta huolimatta Jormuan perusopetus ja varhaiskasvatus toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Oppivelvollisuus (lisätietoa www.oph.fi) Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva velvollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuuden voi suorittaa osallistumalla perusopetukseen tai hankkimalla muulla tavoin vastaavat tiedot. Suomessa ei siis ole koulupakkoa. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Lähes kaikki lapset (99,7 %) suorittavat perusopetuksen oppimäärän.

Opetussuunnitelma (lisätietoa www.oph.fi) Opetushallitus ohjaa kuntien ja koulujen perusopetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman (ops) avulla. Uusimmat perusteet on annettu vuonna 2014. Näiden perusteiden pohjalta opetuksen järjestäjä eli Kajaanin kaupunki on laatinut, osittain maakunnallisessa yhteistyössä, kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Kuntakohtainen ops ohjaa koulun käytännön opetustoimintaa ja kasvatustyötä. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti syksystä 2016 alkaen.

Liikuntatunnit Liikuntatuntien aiheet ja varustus ilmoitetaan oppilaille edellisellä liikunnantunnilla. Oppilaalla tulee olla asianmukainen varustus niin sisä- kuin ulkoliikuntaankin. Lapsen liikkumista haittaavat sairaudet ja vammat on syytä ilmoittaa opettajalle etukäteen. Muista nimetä lapsen urheiluvälineet ja vaatteet!

Oppilaskuljetukset Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä koulukyyditys esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille, mikäli koulumatka ylittää 5 kilometriä tai matka on lapselle erityisen vaarallinen. Koulukyytiin voidaan sisällyttää myös kävelyosuuksia lähimmälle pysäkille. Koulukyyti järjestetään vain lähikouluun tai kunnan osoittamaan muuhun kouluun. Kajaanin kaupunki järjestää koulumatkan 0-2-luokkalaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä ja 3-9-luokkalaisille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Koulukyyteihin voi sisältyä odotusaikaa (max 2h30min/päivä). Jormuan koulussa oppilaat jäävät taksista koulun pihalle, jossa he ovat aikuisen valvonnassa. Sisälle saa tulla kellon soidessa. Iltapäivisin kyyditysoppilaat odottavat pihalla opettajan valvonnassa. Koulukuljetusten suunnittelusta vastaa henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen.

Käsityöt Käsityöopetus on uuden opetussuunnitelma mukaan kaikille 3-6 luokkalaisille samanlaista. Käytännön syistä luokka jaetaan kahteen ryhmän ja ryhmät työskentelevät välillä teknisen työn ja välillä tekstiilityön tilassa. Käsityöt on hyvä huomioida lapsen pukeutumisessa (ei ykkösvaatteita). 

Erityisopetus Erityisopettajana toimii Kati Tyni. Laaja-alainen erityisopettaja käy koulullamme keskiviikkoisin ja torstaisin. Erityisopettajan työnkuvaan sisältyy lähinnä kielellisten ja matemaattisten ongelmien kartoittaminen ja oppilaiden auttaminen. Erityisopettajan luona käyminen on normaalia opettamiseen liittyvää tukitoimintaa, ja lähes kaikki oppilaat käyvät erityisopettajan luona jossain vaiheessa. Erityisopettaja ilmoittaa vanhemmille, mikäli lapsi käy säännöllisesti erityisopettajalla.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lisäksi riittävää tukea koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne. Oppilaalle annettava tuki jaetaan a) yleiseen, b) tehostettuun ja c) erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa normaalia opetusta, jossa opettaja tukee oppilasta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tukiopetus on yleistä tukea. Tehostettu tuki on voimakkaampaa, jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea. Tehostetussa tuessa oppilaalle tehdään ns. pedagoginen arvio ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Tehostettuun tukeen voi sisältyä mm. tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Jos yleinen ja tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle tehdään erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisessä tuessa oppilas saa vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista ja muuta yksilöllistä tukea.                              

Tukiopetus Oma tai joku toinen opettaja voi antaa oppilaalle tukiopetusta missä tahansa oppiaineessa. Jormuan koulussa tukiopetusta annetaan yleensä ennen koulun alkamista joko yhdelle oppilaalle tai muutaman oppilaan ryhmälle. Tukiopetusta annetaan Jormuan koulun oppilaille tarpeen mukaan. Yleisimmin tukiopetusta annetaan englannissa, matematiikassa ja äidinkielessä. Lapsen vanhemmat voivat myös esittää toiveensa tukiopetuksen antamisesta.

Läksyt ja kokeet Opettajat antavat läksyjä sopivasti ja tarpeen mukaan. On tärkeää, että vanhemmat seuraavat lapsensa läksyjentekoa ja auttavat tarvittaessa. Ei ole kuitenkaan hyvä, jos aikuinen tekee tehtävät lapsen puolesta. Kokeisiin on tärkeä kerrata ainakin parina iltana ennen koetta. Hyvä keino auttaa lasta kokeeseen lukemisessa on tehdä kysymyksiä koealueesta. Kokeiden merkitys on suurempi ylemmillä luokka-asteilla.

Ruokailut ja erityisruokavaliot Koulussa järjestetään kouluruokailu 10.20 – 11.00. Ruokailu tapahtuu erillisessä ruokailutilassa. Opettajat seuraavat lasten syöntiä ja rohkaisevat lapsia kokeilemaan eri ruokalajeja. Ruoka-aineallergiset oppilaat tarvitsevat lääkärintodistuksen, joka toimitetaan ruokahuollosta vastaavalle Mamsellin työntekijälle. Uutta todistusta ei tarvitse toimittaa lukuvuoden alussa, ellei muutoksia ole tapahtunut. 

Retket Koulussa tehdään lukuvuoden aikana lukuisia retkiä lähiympäristöön ja kaupunkiin. Retkistä tiedotetaan etukäteen Wilman kautta, mikäli oppilaat tarvitsevat eväitä tai retkitarvikkeita. Oppilaat tekevät keväisin myös luokkaretken, josta tiedotetaan erikseen.

Koulumatkat Koulumatkoista vastaa oppilaan huoltaja. Koulumatkat tehdään joko koulutaksilla, jalan tai pyörällä. Vanhempien tulee neuvoa lapsille turvallinen koulumatka. Koulu vastaa oppilaskuljetusten järjestämisestä ja koulutaksin kuljettaja taksikäyttäytymisestä. Turvallinen odotus kotipysäkeillä on yhteinen tavoite.

Koulupsykologi Kajaanin pohjoisten koulujen koulupsykologina toimii Kari Matilainen, 044 797 4071. Hän käy koulullamme tarvittaessa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä joko suoraan tai opettajien kautta. Psykologin toimenkuvaan kuuluvat moninaiset oppilaan henkiseen jaksamiseen ja koulunkäyntiin liittyvät ongelmat.

Oppitarvikkeista ja kirjoista Oppilaille jaetaan koulussa runsaasti erilaisia oppitarvikkeita. Osa kirjoista ja oppitarvikkeista kerätään pois lukuvuoden päättyessä. Tällaisia kierrätystarvikkeita on kohdeltava hyvin. Tarvittaessa vanhempien on korvattava tahallaan aiheutetut vahingot. Kierrätyskirjoihin ei saa tehdä merkintöjä ilman opettajan lupaa. Koska koulutarvikkeet kustannetaan yhteisistä verovaroista, on tärkeää, että myös kierrätyskirjat päällystetään kotona.

Poissaolot Opettaja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän poissaolon vanhempien hakemuksen perusteella. Rehtori myöntää pidemmät vapaat vanhempien kirjallisen hakemuksen perusteella. Oppilaiden poissaoloista on aina tiedotettava opettajalle mielellään Wilman kautta tai toissijaisesti puhelimitse tai paperiviestillä.

Ensiaputapaukset Koululla on lääkekaappi pieniä haavereita varten. Mikäli oppilaalle sattuu lääkärihoitoa vaativa tapaturma, opettajat vievät lapsen omalla autollaan terveyskeskukseen tai soittavan vanhemman hakemaan lapsensa. Vakavissa tapauksissa koululle soitetaan ambulanssi. Koululle on laadittu keväällä 2004 turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään joka syksy. On tärkeää, että koululla on tiedossa lapsen huoltajien voimassa olevat puhelinnumerot.

Tiedotus ja yhteydenpito

  • Wilma-järjestelmä on koulumme pääsääntöinen tiedotus- ja yhteydenpitokanava. Jokaiselle vanhemmalle on jaettu Wilma-tunnukset. Wilmaan voi kirjautua täältä: https://wilma.kajaani.fi Mikäli olet unohtanut salasananne tai Wilman käytössä on muuta ongelmaa, lue ohjeet täältä https://wilma.kajaani.fi/news/36. Vanhemmat voivat ottaa edelleen yhteyttä opettajiin kirjallisesti (paperilappu, reissuvihko), puhelimitse tai sähköpostilla. Myös tekstiviestit ovat tehokas ja nopea yhteydenpitokeino. Toivomme, että soitatte tai tekstaatte opettajien työnumeroihin.  
  • Vierailut koululla: Myös koululla voi käydä kertomassa asiansa.
  • Kotisivut: Kotisivut antavat yleistä tietoa ja niitä päivitetään vain muutaman kerran vuodessa. 
  • Vanhempainillat: Koulussa järjestetään 1-2 kertaa vuodessa yhteinen vanhempainilta, johon voi sisältyä myös opettajakohtainen osuus.
  • Arviointikeskustelut: Opettajat järjestävät lasten vanhempien kanssa arviointikeskusteluja, joissa käsitellään lapsen koulunkäyntiä. Arviointikeskusteluissa tutustutaan myös lapsen opettajaan ja vanhempiin.
  • Muuta: Koulun toimintaan, henkilökuntaan ja toisiin vanhempiin on luontevaa tutustua koulun ja kylän järjestämissä tapahtumissa sekä vanhempainryhmän kokoontumisissa. Tervetuloa mukaan!

Viimeksi muokattu

8.8.2018