Olet täällä

Yritysrahoitus

Kainuun ELY-keskus on alueen julkisen yritystukirahoituksen tarjoaja. ELY-keskukset rahoittavat yritysten kasvua, teknologiaa, kansainvälistymistä, tuottavuutta ja liiketoimintaosaamista. Yrityksen kehittämisavustuksen kohteena ovat erityisesti pk-yritykset. Tukea voi saada sekä toiminnan, palvelujen ja osaamisen kehittämiseen että kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Yrityksen kehittämisavustusta voi hakea esimerkiksi tuotekehityksen tueksi, tuotannon ja prosessien kehittämiseen sekä kansainvälisten markkinoiden selvittämiseen.

Finnvera  on toinen keskeinen julkinen yritystoiminnan rahoittaja. ELY-keskuksista eroten se ei myönnä yritysasiakkailleen tukea vaan lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia sekä vienninrahoituspalveluja. Finnveran suora lainoitus sekä pankkilainojen takaukset ovat yritysten haettavissa sekä yrityksen perustamisvaiheessa että toimintavaiheessa. Finnveran rahoitusjärjestelyt kytkeytyvät yleensä tavalla tai toisella pankkien yrityksille myöntämiin lainoihin ja yrityksen omaan pääomarahoitukseen muodostaen yrityksen toiminnan rahoituskokonaisuuden.

Business Finland (ent. TEKES) rahoittaa yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä julkisten palvelujen tuottajia edistäen elinkeinoelämän ja palvelujen uudistumista. Business Finland rahoittaa yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Business Finland on tärkein julkinen teknologiarahoittaja, mutta on laajentanut rahoitustaan myös palvelujen kehittämiseen ja organisaatioiden uusiutumiseen. Paikallisesti Business Finlandin rahoitusneuvontaa antaa Kainuun ELY-keskus/Team Finland-koordinaattori, mutta hankkeen edistyessä yhteyshenkilöinä toimivat sen valtakunnallisen organisaation asiantuntijat.

Leader-rahoitus maaseudun yritystoiminnalle tarjoaa mahdollisuuden pienille maaseudulla toimiville yrityksille kehittää toimintaansa. Leader-rahoitusta haetaan Oulujärvi Leader ry:ltä, jonka asiantuntijat auttavat ideasta alkaen rahoituksen hakemisessa. Tukea voi saada investointeihin ja innovatiivisiin kokeiluihin. Leader-rahoituksen erityispiirre muuhun yritysrahoitukseen on, että sitä voi hakea aivan pieniinkin yrityshankkeisiin.

Kainuun Liitto  ei myönnä suoria yritystukia, niiden myöntäminen kuuluu ELY-keskuksen tehtäviin. Kainuun liiton rahoitusta kuitenkin kanavoituu yrityksiä hyödyttäen mm. kehitysyhtiöiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten vetämien hankkeiden kautta elinkeinoelämän toimintaympäristöä parantaviin, osaamista ja innovaatiotoimintaa edistäviin hankkeisiin, matkailuhankkeisiin ja markkinointihankkeisiin.

Kajaanin kaupunki ei myönnä suoria yritystukia eikä subventoi yritystoimintaa. Kaupungin rahoitus kuitenkin hyödyttää paikallista yritystoimintaa, kun sitä ohjautuu toiminta-avustuksina kehitysyhtiöille, oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille, jotka käyttävät kuntarahoitusta hanketoimintansa osarahoituksena. Edelleen kaupungin resurssit luovat lisäarvoa elinkeinoelämälle mm. yritystonttien kaavoituksessa ja tonttien luovuttamisessa yrityskäyttöön sekä yritysalueiden kunnallistekniikan, katujen ja vesihuoltoverkostojen rakentamisessa.

Viimeksi muokattu

2.8.2018