Olet täällä

Tietosuoja

 

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. 

 

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Kajaanin kaupungille tärkeää. 

 

Tietosuoja Kajaanin kaupungilla
 

Kajaanin kaupunki käsittelee henkilötietoja kunnan lakisääteisten ja vapaaehtoisten palveluiden tuottamisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Ajantasaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä Kajaanin kaupungilla löydät tältä sivustolta.

Kun asioit Kajaanin kaupungin palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Kajaanin kaupunki muistuttaa, että kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
 

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa 25.5.2018 alkaen EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki sekä muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Keskeisiä henkilötietojen käsittelyn ohjaavia periaatteita ovat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, käyttötarkoitussidonnaisuus ja säilytyksen rajoittaminen, kerättävien henkilötietojen minimointi, eheys ja luottamuksellisuus, avoimen informoinnin lisääminen sekä läpinäkyvyys.

Henkilötietojen käsittelyperuste
 

Suurin osa Kajaanin kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterinpitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet
 

Kajaanin kaupungin rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) löydät alla olevan linkin kautta.

Tietosuojaselosteet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin (tarkastusoikeus), (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15)
 

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä sähköisellä tietopyyntölomakkeella. Lomakkeelle tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Lomake palautetaan Kajaani Infoon (Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani). Rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti. Huomaa, että tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt eivät koske arkistossa olevia tietoja. Arkistossa olevia tietoja on pyydettävä Kajaanin kaupunginarkistosta (Pohjolankatu 13).

Tietopyyntö henkilötietojen käsittelystä (sähköinen lomake)

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, tiedotetaan asiasta kirjallisesti. Samassa yhteydessä kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)
 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. Tietojen oikaisupyyntö voidaan tehdä ottamalla yhteys henkilötietoja käsittelevään Kajaanin kaupungin yksikköön tai täyttämällä lisäoikeuspyyntölomakkeen

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)
 

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
 

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)
 

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Kajaanin kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)
 

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)
 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi (artikla 22)
 

Kajaanin kaupungissa ei tehdä automaattista päätöksentekoa. Päätöksenteon työkaluna voidaan käyttää henkilön profilointia, esimerkiksi lapsen kotiosoitetta koulupaikan määräytymisessä.

Pyynnöt koskien muita rekisteröidyn oikeuksia
 

Mikäli haluat käyttää edellä mainittua oikeutta tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen, vastustaa tietojesi käsittelyä tai peruuttaa antamasi suostumuksen (koskee suostumusperusteista tietojen käsittelyä) voit tehdä pyynnön sähköisellä lisäoikeuspyyntölomakkeella. Lomakkeelle tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Lomake palautetaan Kajaani Infoon (Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani). Samassa yhteydessä rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti. 

Huomaa, että rekisteröidyn oikeudet riippuvat kulloisestakin tietojen käsittelyn perusteesta. Suurin osa Kajaanin kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen, jolloin erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita.

Lisäoikeuspyyntö henkilötietojen käsittelystä (sähköinen lomake)

 

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
 

Ilmoita havaitsemastasi tietoturvaloukkauksesta tai tietosuojaan liittyvästä poikkeamasta alla olevalla lomakkeella. Lomakkeen tiedot välittyvät tietosuojavastaavalle.

Tietosuojapoikkeama/tietoturvaloukkausilmoitus

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Kajaanin kaupungin verkkopalvelussa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Kävijämäärän ja sivuston käytön seuraamiseen käytämme Google Analytics -palvelua, joka käyttää evästeitä. Evästeen tuottama tieto välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa. Google saattaa myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää, tai siinä tapauksessa, että kyseiset kolmansien osapuolien evästeet työstävät tiedon Googlen puolesta. Käyttämällä tätä sivustoa sallit, että Google työstää sinua koskevaa dataa yllämainituilla tavoilla ja yllämainittuihin käyttötarkoituksiin.

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme.

Viimeksi muokattu

17.10.2019