Olet täällä

Ilmanlaatu

Joki ja rauniot. Kuva: Tiina Kaakinen

Päästöt vähentyneet ja ilmanlaatu parantunut – jatkuvat ilmanlaadun mittaukset eivät ole enää tarpeen

Kajaanin ilmanlaatua on mitattu jatkuvatoimisilla mittauksilla lähes 30 vuotta. Mittauksia on tehty yhdessä teollisuuden ja energiantuottajien kanssa ja mittauspalvelut on ostettu viimeiset 10 vuotta Ilmatieteen laitokselta. Ilman epäpuhtauspitoisuuksien jatkuvatoimiset mittaukset päättyvät vuoden 2019 alusta alkaen. Teollisuus ja energiantuottajat seuraavat edelleen omia päästöjään omilla mittauksillaan. Pienemmät toimijat seuraavat päästöjään määräaikaismittauksin, mutta esimerkiksi Kainuun Voima Oy mittaa omia päästöjään jatkuvatoimisin mittauksin.

Kajaanin ilmanlaadun mittausvelvoite on perustunut ilman epäpuhtauspitoisuuksiin. Lainsäädännössä edellytetään, että kun ilmanlaadun epäpuhtaudet ovat olleet tietyn arviointikynnysarvon yläpuolella, jatkuvat ilmanlaadun mittaukset ovat tarpeellisia. Kajaanissa kynnysarvo on aiemmin ylittynyt ainoastaan pienhiukkasten osalta. Vuoden 2013 jälkeen arviointikynnysarvo ei ole ylittynyt.

Kajaanin teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet noin viidennekseen siitä, mitä ne olivat vuonna 1991 kun ilmanlaadun mittaukset aloitettiin. Päästöjen väheneminen on näkynyt myös ilman epäpuhtauspitoisuuksien pienenemisenä.

Rikkidioksidipitoisuuksien mittaukset voitiin lopettaa jo kymmenen vuotta sitten tarpeettomina, kun mitatut pitoisuudet olivat jatkuvasti hyvin alhaisia. Nykyisin ainoastaan pienhiukkaspitoisuudet voivat kevätpölykaudella olla lyhytaikaisesti koholla, jos hiekanpoisto sääolosuhteiden vuoksi ei ole mahdollista. Tilanne on samankaltainen Suomen kaikissa taajamissa ja kaupungeissa.

Jatkossa ilmanlaatua voidaan seurata esimerkiksi leviämismalliselvityksillä, määräaikaisilla mittauksilla tai bioindikaattoritutkimuksilla, joilla selvitetään ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisvaikutuksia luontoon. Ja mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät oleellisesti, mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.

Lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, puh. 044-7100 597, sähköposti paula.malinen(at)kajaani.fi

Tiedot muiden ilmanlaatua mittaavien paikkakuntien mahdollisista raja-arvojen ylityksistä ja ilmanlaadusta ovat katsottavissa valtakunnallisesta  ilmanlaatuportaalista.

Kajaanin ilmanlaadun mittausraportti vuodelta 2017

Kajaani kaupunki oli mukana Kainuun ELY-keskuksen kesällä 2015 toteuttamassa maakunnan laajuisessa Kainuun bioindikaattoriselvitys -hankkeessa. Hankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia jäkälä- ja metsien kuntokartoituksen sekä bioindikaattorinäytteiden avulla.

Kainuun bioindikaattoriselvitys 2017

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Vastuuhenkilö