Olet täällä

Maa-aineslupa

Matinmäki

Maa-ainesten ottamista koskevaan lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, mikäli hanke ei ole vähäinen laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan. Hakemukseen tulee liittää myös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos toiminnasta syntyy kaivannaisjätettä, kuten pintamaita tai kivituhkaa, sekä muut tarvittavat selvitykset. Hakemuksesta kuullaan naapureita ja tarvittaessa pyydetään lausunnot muilta viranomaisilta hakemuksen kuulutusaikana, joka on 30 vrk. Lupakäsittely kestää 3-4 kuukautta. Kajaanissa maa-aineslain mukaisista ottoluvista päättää ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto. Vuoden 2016 lakimuutosten mukaisesti samaa ottamishanketta koskeva maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä.

Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön asumisessa tai metsätaloudessa. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kotitarveotto ylittää 500 kiintokuutiometriä, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Vastuuhenkilö