Olet täällä

Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset

Katselmukset ja tarkastukset

 

Katselmukset:

Aloituskokous
Aloituskokouksesta on määrätty MRL 121 §:ssä ja MRA 74 §:ssä. Mikäli rakennusluvassa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, rakennushanke aloitetaan aloituskokouksella. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pyytää mukaan ainakin pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:
- rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
- suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
- rakennustyövaiheiden tarkatuksia suorittavat vastuuhenkilöt
- työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
- muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus
Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin tonttipalvelut pyynnöstä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin merkintä on yleensä kaksivaiheinen. Ensin merkitään kohteen nurkkapisteitä ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason. Toisessa vaiheessa mitataan lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin.

Rakennusluvassa ennen loppukatselmusta vaadittua sijaintikatselmusta pyydetään tonttipalveluista. Loppukatselmuksen yhteydessä tehtävän sijaintikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä.

Yhteystiedot:
Tonttipalvelut: palvelunumero 040 1650005

Rakennusvalvonta: Kari Huusko p. 044 7100 246, Juha Moilanen p. 040 678 3224.

Pohjatutkimukset ja pintavaaitukset Pekka Karjalainen p. 044 7100 629

Rakennuksen korkeusaseman tarkastaminen
Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta rakennuksen sijainnin merkinnän jälkeen ennen perustustöiden kaivutöiden aloittamista. Pintamaiden kaivutyöt voi suorittaa ennen tarkastusta. Rakennuksen nurkkapisteisiin on ennen tarkastusta korkolapuin merkittävä suunniteltu perustuksen tai lattiatason korkeusasema sekä kadun korkeusasema liittymän kohdalla.

Pohjakatselmus
Pohjakatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta kun perustusten kaivaminen tai louhiminen on suoritettu ennen täyttötöitä.

Rakennekatselmus
Pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty ja ne ovat vielä näkyvissä. Rakennekatselmus voidaan suorittaa useammassa vaiheessa.

Loppukatselmus
Pyydetään rakennusvalvonnasta ennen kuin rakennus tai sen osa saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä ajantasainen työmaan tarkastusasiakirja rakennusteknisten-, kvv- ja ilmanvaihtotöiden osalta. Ilmanvaihtolaitteiden säätö ja sähköasennusten tarkastus sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastus on oltava suoritettuina katselmukseen mennessä sekä pöytäkirjat näistä tarkastuksista.

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön valvonta-asiakirjasta (Pientalon päiväkirja) kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset. Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus.

Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Katso myös kohdasta Ohjeet Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen.

[alkuun]

 

Tarkastukset:

Hormi- ja tulisijatarkastus
Tarkastukset suorittaa kohteen vastaava työnjohtaja hormin muurauksen ja rappauksen tai valmishormin asentamisen jälkeen ennen hormiston peittämistä. Hormi- ja tulisijatarkastusesta on tehtävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan tarkastusmerkintä.

Öljylämmityslaitteiston katsastus
Katsastuksen suorittaa laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan pyynnöstä pelastuslaitos, p. 044 750 2233.  Katsastusta tulee pyytää heti asennustyön valmistuttua esittämällä laitteiston katsastustodistus.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus
Tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Ilmanvaihtolaitteiston säätö ja mittaus
Säädön suorittaa yleensä ilmanvaihtolaitteiston urakoitsija ja mittauspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Erityistarkastukset
Rakennuslupapäätöksessä on mahdollista määrätä myös erityiskatselmuksia kuten:
- väestönsuojan tarkastus ja painekoe
- ilmanvaihtolaitteiston tarkastus
- merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
- erityinen palotarkastus
- terveystarkastajan suorittama käyttöönottotarkastus 

Rakennusvalvonta, Kainuun pelastuslaitos ja terveystarkastajat antavat lisätietoja näistä tarkastuksista.

Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastukset
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv) tarkastuksista vastaa asennustyöhön hyväksytty kvv-työnjohtaja.
- kvv-liittymät ja ulkoviemärit tarkastetaan ennen kaivannon täyttöä
- rakennuksen alle asennettavat pohjaviemärit tarkastetaan ennen peittämistä
- kerrosviemärit tarkastetaan ennen valua tai kotelointia
- vesijohtojen asennus ja koepainetarkastus tehdään ennen putkien eristämistä
- kvv-laitteiden loppukatselmus suoritetaan kun vesikalusteet on asennettu

Loppukatselmuksessa on esitettävä työmaan kvv-tarkastusasiakirja, johon on kirjattu kaikki tarkastukset, kokeet ja huomautukset. Loppukatselmuksessa on esitettävä kvv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet kansioon koottuna. Kansioon liitetään myös hyväksytyt kvv-loppupiirustukset.

[alkuun]

Vastuuhenkilö