Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

metsäretki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on  kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Maksu tarkistetaan vuosittain toimikauden (1.8. – 31.7.) alusta. Perheen tuloissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava myös toimikauden aikana maksun tarkistamista varten. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli se on 12. laskutettava kuukausi eli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa.

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Tulojen selvittäminen

Maksun määräämistä varten tulee toimittaa perheen tulotiedot viimeistään kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, maksuksi määrätään enimmäismaksu.

Maksujen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimikauden alusta ja tehdään uudet maksupäätökset. Maksu tarkistetaan myös silloin, jos perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen olosuhteet muuttuvat, maksu osoittautuu virheelliseksi tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu. Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perheen tuloissa tai olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon, os. Kajaanin kaupunki, Varhaiskasvatus, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevat tulot:

 • ansiotulot
 • verolliset luontaisedut
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat
 • eläkkeet ja elinkorot (myös päivähoidossa olevien lasten)
 • elatusavut ja elatustuet
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairauspäiväraha, äityis-, isyys- ja vanhempainraha
 • joustava- ja osittainen hoitoraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä toisiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kulut ja syytinki.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä:

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (opintoraha, aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta maksettavat apurahat
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset
 • perhehoidon kustannuskorvaukset
 • lasten kotihoidon tuki
 • toimeentulotuki

Asiakasmaksun määräytyminen

Lasten varhaiskasvatuksesta peritään perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Maksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän prosentin mukaisesti vähimmäistulorajan ylittävästä tulosta.
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Päivähoitomaksun tulorajat 1.8.2018 alkaen:

Perheen            Vähimmäis-      Maksu-              Enimmäis-
henkilö-             tuloraja             prosentti           maksun
määrä                euroa/kk                                      tuloraja

2                         2 102                10,70                      4 803
3                         2 713                10,70                      5 414
4                         3 080                10,70                      5 781
5                         3 447                10,70                      6 148
6                         3 813                10,70                      6 514

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksu voi kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olla lasta kohti enintään 289 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa kuukaudessa. Jos perheestä on varhaiskasvatuksessa useampia lapsia, toisen lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta ja seuraavien lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokoaikaiseen maksuun.

Esiopetuksen vaikutus maksuun

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetuksen osuus (4h/koulupäivä) on maksuton. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen loma-aikoja.

Leikkikerhomaksu on 17 % kokopäiväisestä maksusta. Pienin perittävä kerhomaksu on 5 e. Kerhot toimivat kahtena päivänä viikossa, 3 tuntia/päivä.

Tilapäisen hoidon maksu on 20 euroa/päivä.

Kajaanissa on otettu 1.8.2017 alkaen käyttöön varattuihin tunteihin perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
Maksuprosentit määräytyvät seuraavasti:
Lapsen hoitoaika tuntia/kk             Maksu% kokoaikaisesta maksusta
oikeus 20 h/viikko                              60 %
0-84 h                                                  60 %
85-107 h/kk                                        70 %
108-130 h/kk                                      80 %
131-150 h/kk                                      90 %
yli 150 h/kk                                         100 %

Esiopetuksessa olevien lasten maksuprosentit (päivähoito esiopetuksen lisäksi):
0-40 h                                                  40 %
41-84 h                                                60 %
85-107 h/kk                                        70 %
108-130 h/kk                                      80 %
131-150 h/kk                                      90 %
yli 150 h/kk                                       100 %

Ilmoitus varhaiskasvatusajan tarpeesta tehdään edellä olevan taulukon mukaisesti (esim. 130 h/kk) vähintään 3 kuukauden ajalle. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tulee perheen määritellä tarve uudelleen. Ilmoitus astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuen.

Poissaolojen vaikutus maksuun

Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta. Poissaolot hyvitetään ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa  vähintään 11 päivää kalenteri-kuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden
 • jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausi-maksusta
 • päivähoito on maksutonta sillä ajalla, kun isyysrahaan oikeutettu lapsi on poissa isyysrahakaudella
 • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa ja päättyy siihen päivään, jolloin varhaiskasvatus päättyy
 • perhepäivähoidossa maksuissa hyvitetään ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitajan vuosiloman, tasausvapaan tai muun poissaolon aikana vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse. Vanhempien on ilmoitettava siitä vähintään viikkoa ennen hoitajalle. Maksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos varahoitopaikka varataan, mutta sitä ei käytetä.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Lapsen päivittäiset hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta. Linkki eAsiointiin löytyy osoitteessa: www.kajaani.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatus. Hoitoajat ilmoitetaan aina edellisen viikon tiistaihin klo 12 mennessä. Mikäli hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen ei onnistu, hoitoajat ilmoitetaan hoitopaikkaan joko sähköpostilla tai paperilla. Hoitoaikojen lisäksi ilmoitetaan poissaolot. Varattuihin hoitoaikoihin ei voi tehdä muutoksia sen jälkeen, kun viikko on lukittu. Yllättävien poissaolojen osalta lukituilla viikoilla toteutuneeksi hoitoajaksi kirjautuu ennalta varattu hoitoaika. Jos lapsen poissaolopäivälle tulee yllättävä päivähoidon tarve tai lukitulle viikolle tulee hoitoaikojen muutoksia, asiasta sovitaan aina hoitopaikassa viimeistään edellisenä päivänä.

Maksulaskurilla voit laskea arvion perheenne asiakasmaksusta.

Varhaiskasvatuksen päättyminen

Paikan irtisanomisesta ilmoitetaan kirjallisesti ensisijaisesti varhaiskasvatuspaikkaan mahdollisimman pian päättymisen varmistuttua. Perhepäivähoidossa olevien lapsien osalta päättymisestä ilmoitetaan myös varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle. Lomakkeen hoitopaikan irtisanomista varten saa hoitopaikasta.

Vastuuhenkilö