Olet täällä

Kätönlahden koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Palvelut

saeaennoet_mg_0047.jpg

Kätönlahden koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 

Kätönlahden koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan.

Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet

 

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Oppilaan velvollisuudet

 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla.

Hyvä käytös

 

Kätönlahden koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan. Toisia ei saa kiusata. Käytetään hyvää kieltä, kunnioitetaan toisia ja ollaan rehellisiä.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokatapoja.

Toimitaan kaikkien koulun aikuisten antamien ohjeiden mukaan.

Toisten tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä mainitsematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa. Puhelimia pidetään äänettöminä koulupäivän aikana. Puhelimia voidaan hyödyntää oppitunneilla huoltajien luvalla opettajan ohjeiden mukaan. Klo 14:n (pe klo 13) kyyditystä odottaessa puhelinten käyttö on sallittu.

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Turvallisuus ja liikkuminen

 

Sisätiloissa liikutaan kävelemällä.

Välitunnit vietetään ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella.

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Polkupyörät ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Koulun piha-alueella on tallentava kameravalvonta.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä.

Oppilaalla on velvollisuus korvata tahallaan aiheutetut koulun omaisuuteen kohdistuneet vahingot.

Oppilaalla on velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen, esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Energiajuominen tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana.

Kurinpito

 

Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi.

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.

Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

 

Järjestyssääntöjen soveltuvuutta käydään läpi luokissa oppilaan ikätasoon sopivalla tavalla. Niiden toimivuutta arvioidaan aina lukuvuoden arviointitilaisuudessa keväällä.

Mahdolliset sääntöjen päivitykset tehdään syksyllä lukuvuosisuunnittelun yhteydessä.

Järjestyssäännöt ovat luettavissa jokaisessa luokassa ja koulun nettisivuilla.