Olet täällä

Otanmäen koulun oppilashuolto

Otanmäen koulun oppilashuolto

Palvelut

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Taina Pietilä on koulullamme pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin klo 9-15, puhelinnumero on 044-7157144.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun työntekijä, joka on yhtenä aikuisena tukemassa ja auttamassa oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten huolien käsittelyssä sekä ennaltaehkäisyssä. Tukea ja ohjausta voidaan tarvita esim. koulunkäynnin laiminlyönnin, koulukiusaamisen, pelkojen ja ristiriitojen yhteydessä. Kuraattori toimii luottamuksellisesti. Otanmäen koulukuraattori on Inkeri Korhonen, p. 044 7100 809, inkeri.korhonen@ edukajaani.fi. 

Koulupsykologi

Koulupsykologi Katja Peltoniemi, yhteydenotot tarvittaessa puh. 044 7975 501, sähköpostiosoite: katja.peltoniemi@kainuu.fi

 Yläluokkien mielenterveystyöntekijä  “miekkari”

Sairaanhoitaja Heidi Pulkkinen on koululla tarvittaessa. Puhelin 044 7974199

Koulun oppilashuoltotyöryhmä

OHR kokoontuu tarvittaessa torstaisin. Jäsenet: rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä luokanopettaja tai luokanvalvoja.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä

1.8.2014 voimaan tulleen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti oppilashuollon painopiste on yhteisöllisessä ennaltaehkäisevässä oppilashuoltotyössä, josta huolehtii koulun oppilashuoltoryhmä. Yhteisöllisen oppilashuolto on oppilashuoltotyötä, jossa seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tai aina tarpeen mukaan,  suunnittelemaan ja arvioimaan asetettuja tavoitteita.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokoonpano lukuvuonna 2019-2020: Jaakko Vehkaperä (rehtori), Antti Schroderus (opinto-ohjaaja), Satu Pekkarinen (laaja-alainen erityisopettaja), Inkeri Korhonen (koulukuraattori), Taina Pietilä (kouluterveydenhoitaja), Katja Peltoniemi (koulupsykologi), Jarmo Kemppainen (huoltajien edustaja), Heta Leinonen (oppilaiden edustaja).

 

Kajaanin perheneuvola

Koi­vu­kos­ken­ka­tu 14, 4. krs, 87100 Ka­jaa­ni
Puh. 044 797 4960 (toi­mis­to)
Pu­he­li­nai­ka uu­sil­le asiak­kail­le ma ja ke–pe klo 10–11.30 puh. 044 797 4151.

Hammashoito

Koulumme oppilaat käyvät Otanmäen hammashoitolassa, Uunimiehentie 10 A (puh. 044 7974180 ). Yli 15-vuotiaalta peritään peruuttamattomasta ajasta 50,80 euron sakkomaksu.  Särkytapauksissa voi ajan tilata suoraan hammashoitolasta.

Vakuutusturva

Kaikki peruskoulun oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, korvaa vakuutusyhtiö sairauskulut. Tiedot tapaturmasta on annettava heti opettajalle tai kansliaan.

Välipala

Jos oppilaan koulupäivän kokonaispituus on yläluokkalaisella yli 8 tuntia tai alaluokkalaisella yli 7 tuntia koululta saa maksuttoman välipalan. Tässä tapauksessa ota yhteys kansliaan.

 

VAARALLISTEN TÖIDEN TEKEMINEN PERUSKOULUSSA

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16 vuotiaat oppilaat ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi 15.6.2006 tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä. Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä.  (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475)

 

Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 1-6 vuosiluokilla työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita.

 

Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/2002 14.2.2002 vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta - http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020128)

 

Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain ( 744/1989 ) luettelon mukaisesti, tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet , asbesti ja myös ympäristön tupakansavu.

 

Koululla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset. Lisätietoja antavat asianomaiset opettajat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuhenkilö