Olet täällä

Hauholan koulun järjestyssäännöt

 Järjestyssäännöt

Palvelut

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

                  Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Lehtikankaan koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.   

 

                  Oppilaan oikeudet

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

 

                  Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla.

 

                  Hyvä käytös

Lehtikankaan koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan: ollaan kohteliaita, huomioidaan muut, ei kiusata ja annetaan työrauha jokaiselle.

Koulun tiloissa liikutaan ja käyttäydytään rauhallisesti ja meluamatta.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Mobiililaitteita voi käyttää opettajan luvalla.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa.

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 

                  Turvallisuus ja liikkuminen

Välitunnit vietetään ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella.

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Välitunnilla noudatetaan koulun erillisiä välituntiohjeita.

Koulu suosittelee, että ensimmäisen luokan oppilaat eivät kulkisi koulumatkaa polkupyörällä. Pyöräiltäessä käytetään pyöräilykypärää.

Koulukyydityksessä noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

Polkupyörät, mopot ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Lehtikankaan koululla on kameravalvonta.

 

                  Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristön siisteydestä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

 

                  Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen, esineiden

tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä esim. tupakkatuotteet.

Energiajuomien tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana.

 

                  Kurinpito

Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.

Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

 

                  Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Välituntisäännöt päivitetään aina lukuvuoden alussa.

Lukuvuoden alussa järjestysäännöt käydään oppilaiden kanssa läpi ja ne ilmoitetaan myös koteihin.