Olet täällä

Oppilashuolto

 

Oppilashuollon järjestäminen

 

Palvelut

 

1.8.2014 voimaan tulleen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti oppilashuollon painopiste on yhteisöllisessä ennaltaehkäisevässä oppilashuoltotyössä, josta huolehtii koulun oppilashuoltoryhmä. Yhteisöllisen oppilashuolto on oppilashuoltotyötä, jossa seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Näin yksittäisten oppilaiden asioissa yhteistyö kodin kanssa laajenee tarvittaessa oppilashuollon osalta asiantuntijaryhmän työskentelyksi, josta sovitaan etukäteen oppilaan ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista sekä varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Yksilökohtaisella oppilashuollolla voidaan täydentää oppilaan saamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea (ns. kolmiportainen tuki, jossa tuen tasot ovat yleinen, tehostettu tai erityinen tuki). Esimerkiksi tehostettua tai erityistä tukea saavalle oppilaalle voi olla tarpeen tehdä psykologinen tutkimus tai kuraattorin laatima sosiaalinen selvitys.  Toisin kuin oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.   Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen. 

Kodin ja koulun yhteistyössä myös seurataan oppilaan poissaoloja. Koulu tiedottaa huoltajia siitä, miten poissalojen seuranta yhteistyössä huoltajien kanssa toteutetaan. Huoltajille kerrotaan oppilashuollollisista toimenpiteistä, mikäli oppilaan poissaolot ovat toistuvia. Oppilashuollollisia toimenpiteitä voidaan tarvita myös kurinpidollisten keinojen soveltamisen yhteydessä. 

Koulupäivän aikana sairastuvalle oppilaalle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Oppilaan sairastuessa on otettava välittömästi yhteyttä hänen huoltajiinsa ja sovittava heidän kanssaan lapsen/nuoren noutamisesta. Sairastunutta oppilasta ei jätetä yksin. Tarvittaessa henkilökunta ottaa yhteyttä lääkäriin tai kutsuu paikalle ambulanssin. Jos tarvitaan hätäensiapua, ensin soitetaan 112 ja sen jälkeen soitetaan huoltajille. Jos oppilas joudutaan toimittamaan lääkäriin tai sairaanhoitoon koulupäivän aikana, kulje-tuksesta huolehtii ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Tilanteen vakavuudesta riippuen kuljetus voidaan järjestää myös taksilla tai ambulanssilla. Kuljetukseen koulu pyrkii järjes-tämään oppilaan saattajaksi koulun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen. Oppilaan mukana on kopio lähetteestä (mikäli ehditty tehdä) tai vähintäänkin oppilaan henkilötiedot henkilötunnuksineen ja lapsen huoltajien/laillisen edustajan yhteystiedot. Joissakin tilanteissa voi saattava henkilö voi olla ambulanssin ensihoitaja. Omaa autoa voidaan käyttää sairaan oppilaan kuljettamiseen vain erityisen perustelluista syistä. On huomattava, että koulun henkilökunnalla ei ole esim. lääke- tai ruoka-aineallergioiden osalta riittävän tarkkaa tai ajantasaista lapsikohtaista tietoa, mistä syystä asia on aina tarkistettava terveydenhoitojärjestelmän kautta tai hänen huoltajiltaan/lailliselta edustajalta saattotilanteissa.

Mikäli sinulla on oppilashuoltoon liittyviä asioita tai kysymyksiä, ota yhteyttä oppilaan luokanopettajaan/luokanvalvojaan tai koulun rehtoriin. 

Viimeksi muokattu

6.9.2019