Olet täällä

Lohtajan koulun kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Palvelut

Kodin ja koulun yhteistyö

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Koulun tavoitteena on monimuotoinen yhteistyö kotien kanssa.  Huoltajilla on mahdollisuus keskustella lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista opettajien kanssa sekä osallistua teemavanhempainiltoihin. Huoltajien kanssa käydään oppilasta koskeva arviointikeskustelu marras-helmikuun aikana.

KOULU TOIVOO, ETTÄ

kun lapsi joutuu olemaan poissa koulusta, huoltaja ilmoittaisi mahdollisimman pian tai viimeistään kolmen (3) päivän aikana opettajalle poissaolon syyn

kotona laitettaisiin lasten asusteisiin (lakit, takit, kumisaappaat jne.) omistajan nimi tai nimikirjaimet

vanhemmat perheen lomamatkoja suunnitellessaan ottaisivat huomioon koulun loma-ajat

 

ON HYVÄ TIETÄÄ, ETTÄ

luokanopettaja antaa luvan enintään kolmen (3) päivän poissaoloon, pidemmistä poissaoloista pitää tehdä anomus rehtorille. Lomakkeita saa toimistosta ja niitä voi tulostaa koulun kotisivuilta

oppilaat eivät saa välitunnin aikana luvatta poistua koulun alueelta

ilkivallasta tai tottelemattomuudesta johtuva koulun, koulun henkilökunnan tai toisen oppilaan omaisuuden vahingoittaminen on korvattava

kadonneita arvokkaampia tavaroita kuten avaimia, voi tiedustella toimistosta, vaatteita ym. löytötavaroita säilytetään ylätasanteen hyllykössä.

LISÄKSI ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ

 

OPPILAAN VELVOLLISUUDET (Perusopetuslaki 35 §)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Oppilas voidaan myös määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuudellaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.

 

TYÖRAUHA JA KURINPITO (Perusopetuslaki 36§)

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja taitoja.

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus ja velvollisuus edistää koulun työrauhaa.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai toistuva, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.