Olet täällä

Luonnonsuojelu

Rauhoitettu mänty Paltaniemellä

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Suuri osa luonnonsuojelualueista kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelutavoitteita tukevia muita alueita ovat kaavojen eritasoiset suojeluvaraukset, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja maanomistajien omasta hakemuksesta rauhoitut alueet.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta alueen omistajan hakemuksesta. Luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka on aiheellista suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi.  

Luonnonsuojelu kaupungin omistamilla mailla

 

Jauhokallion alue

Kajaaninjoen pohjoisrannalla sijaitseva Jauhokallion alue on rauhoitettu kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelulain nojalla Oulun lääninhallituksen päätöksellä 5.9.1994. Rauhoituksen tarkoituksena on kauniin jokivarsimaiseman, rantalehdon ja sen kasvillisuuden säilyttäminen sekä  uhanalaisten kasvilajien suojelu. Suojelualueen pinta-ala on noin 0,2 ha.

Jauhokallion kallioilla kasvaa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu serpentiinipikkutervakko.

Arppenmuistometsä

Arppenmuistometsä on Kajaanin kaupunginvaltuuston päätöksellä 3.8.1951 säästömetsänä rauhoitettu alue. Alue on vanhaa luonnontilaisen kaltaista metsää, jossa on pökkelöitä ja keloja sekä maapuita. Metsät ovat mäntyvaltaisia puolukka-mustikkatyypin ja variksenmarja - puolukkatyypin kankaita. Suot ovat korpia ja korpirämeitä. Aluetta käytetään tutkimukseen sekä koulujen opetuskohteena. Alueella kulkee luontopolku ja osalla polkua on pitkospuut. Alueen pinta-ala on n. 15,6 hehtaaria. 

 

Kaupungin hakemuksesta Arppenmuistometsä rauhoitettiin luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi Kainuun ympäristökeskuksen päätöksellä 12.1.1999.

Kuluntajärven ranta-alueet

Kuluntajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkoston kohteisiin.

Kajaanin kaupungin omistamat Kuluntajärven ranta-alueet Helteenlahdessa ja Viidanrannassa on rauhoitettu kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelulain nojalla Kainuun ympäristökeskuksen päätöksellä 20.2.1998.  Alueiden pinta-ala on n. 5,7 hehtaaria.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Vastuuhenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut