Olet täällä

Kuluntalahden koulun järjestyssäännöt

Kuluntalahden koulun järjestyssäännöt

Palvelut

KULUNTALAHDEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Päivitetty 13.8.2018

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Kuluntalahden koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. 

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.  

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet. 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaan oikeudet  

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. 

 

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla. 

 

Hyvä käytös 

Kuluntalahden koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan. 

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. 

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Yleisen viihtyvyyden johdosta koulupäivän aikana ulkovaatteita eikä -päähineitä pidetä päällä oppitunneilla, ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa. 

Turvallisuus ja liikkuminen 

Välitunnit vietetään ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella. 

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. 

Polkupyörät ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa  

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä. 

Kotoa kouluun ja koulusta kotiin lähdetään siten, että turhaa oleskelua koulun alueella ei muodostu.  Koulualueella pyöräileminen on kielletty. 

Kuljetusoppilaat odottavat koulukuljetusta rauhallisesti koulun alueella siihen osoitetussa paikassa. 

Oppilaat tervehtivät koulun henkilökuntaa sekä koululla vierailevia. 

Välitunnit oppilaat viettävät ulkona, ellei sään takia ilmoiteta poikkeusta. Välitunnille mennään viivyttelemättä. Mäenlaskupaikalla odotan vuoroani ja lasken vasta kun mäki on vapaa. Ylös nousen mäen sivusta . Kivien, lumipallojen yms. heitteleminen on kielletty. Lumipalloja voi heittää niille tarkoitettuun tauluun. Pysäköintialueen autojen ja polkupyörien lähellä liikkuminen on kielletty. Sisälle tullaan heti kellon soitua, ei ennen esim. reppuja tuomaan.  

Päällysvaatteet jätetään naulakoihin ja ulkokengät naulakoiden alle hyvään järjestykseen. Reput säilytetään naulakoissa. Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävillä ja luokissa ei juosta. 

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 

WC-tiloissa käyttäydytään siististi ja hyvien tapojen mukaisesti. Kädet pestään ja kuivataan hyvin ennen ruokailua sekä ennen WC:stä poistumista. Käsipyyhepaperit laitetaan roskiin. WC-tiloja ei ole tarkoitettu välitunnin viettoon tai muuhun oleskeluun. 

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta. 

Roskaaminen on kiellettyä. 

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen 

Mobiililaitteiden käyttö 

Mobiililaitteet pidetään äänettömänä ja värisemättömänä, eikä niitä saa käyttää tai pitää esillä oppituntien aikana ilman opettajan lupaa. Kännykän häiritsevä käyttö on kielletty. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa, oppituntien aikaisessa internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen, esineiden 

tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 

Energiajuominen tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana. 

Kurinpito 

Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.  

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus vahvan epäilyn perusteella tarkastaa koulun toisen aikuisen kanssa, onko oppilaalla hallussaan  turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. 

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi 

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas  

Opettajan tai rehtorin velvollisuus on ilmoittaa koulupäivän tai koulumatkan aikana tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille. 

Koulun järjestyssääntöjä rikkova oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun, hänelle voidaan antaa jälki-istuntoa, rehtorin kirjallinen varoitus tai erottaa koulusta määräajaksi. Annettu rangaistus kirjataan ja arkistoidaan. Häiritsevä oppilas voidaan opettajan tai rehtorin toimesta poistaa luokkahuoneesta, koulun tilaisuudesta tai koulun alueelta. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan laiminlyödyt tehtävät koulupäivän aikana tai koulun jälkeen. 

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille. 

 

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen 

 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alussa oppilaita yhteisessä avauksessa ja vanhemmille järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun nettisivulla. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan lukuvuoden aikana. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa lukuvuoden aikana.