Olet täällä

Demokratia ja osallisuus

Tietoa Kajaanista

Käyttäjä testiryhmä 02102014

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kansalaiset haluavat edustuksellisen demokratian rinnalle lisää suoran vaikuttamisen keinoja

Edustuksellisuus perustuu kuntien asukkaiden joka neljäs vuosi käyttämään äänivaltaan kunnallisvaaleissa, jolloin he valitsevat edustajansa kunnanvaltuustoihin. Tutkimukset osoittavat, että suoran osallistumisen kannatus kuntalaisten keskuudessa on kasvanut: kansalaiset haluaisivat lisää suoran demokratian mahdollisuuksia, kuten kansanäänestyksiä ja erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tukena. Nykyinen edustuksellinen demokratia ei yksin vastaa riittävästi kansalaisten vaatimuksiin (HE 268/2014).

Kunnallinen kansanäänestys

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kunnan osa-alueena on tällöin yksi tai useampi kunnallisvaalissa tarkoitettu äänestysalue. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. Menettelystä kunnallisessa kansanäänestyksessä säädetään erikseen.

Keinoja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen voisivat olla muun muassa:

•    järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja
•    selvittäa asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
•    valita palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
•    järjestää mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
•    suunnittella ja kehittää palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
•    tukea asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua

Voit tehdä aloitteen tai antaa palautetta

Kajaanin kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Linkki: Anna palautetta tai tee aloite Kajaanin kaupungin toimintaa koskevissa asioissa

Kajaanissa toimivat vaikuttajatoimielimet

Kajaanissa kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston.

Vuolijoen aluelautakunnan toiminta alkaa 2016

Uudessa kuntalaissa on säädös alueellisesta toimielimestä. Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kaupungin osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Alueelliselle toimielimelle on annettava mahdollisuus antaa lausunto valmisteltaessa kaupunkistrategiaa, talousarviota ja -suunnitelmaa tai päätöksissä, joilla voi olla huomattava vaikutus kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Alueellisen toimielimen tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelma 2014-2020 sisältää Kajaanissa aluelautakuntakokeilun käynnistämisen Vuolijoen alueella.

Viestintä

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista on annettava riittävästi tietoja. Lisäksi on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Viestintä on selkeää ja kieli on ymmärrettävää ja viestinnässä otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon

Vaalit.fi
Kajaanin kaupungin toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat
Demokratia.fi
Kuntalaisaloite.fi
Kansalaisaloite.fi
Otakantaa.fi
Valtikka.fi (osallistumisen sivusto nuorille) 
Kunnat.net/demokratia

Viimeksi muokattu

27.5.2019